Въпроси

Достъп до учебна платформа

Програмата стартира на 06.03.23г и приключва на 30.12.23г., когато се спира достъпа до учебната зона.


Гъвкаво онлайн обучение

Всички курсове са на запис и се отключват едновременно, за да може всеки участник да учи в удобно за него време, място, последователност и темпо на обучение.


Уебинари на живо с лектори

Към всеки курс има планирани онлайн уебинари на живо с фиксирани дати, в които лекторите споделят опит, отговарят на въпроси и обсъждат теми от курса и казуси на участниците.

InvestPRO е лицензиран център за Професионално Обучение към НАПОО от Министерски съвет. (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение).

Този лиценз гарантира на всички участници, че обученията в програмата ни се провеждат съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, InvestPRO има правото да издава държавно признати удостоверения от МОН за придобиване на степен на професионална квалификация в направление “Финанси, банково и застрахователно дело“.

След успешното преминаване на финален изпит в програмата InvestPRO, участниците получават държавно признат документ от МОН, който удостоверява придобитите знания в програмата, както и индивидуални сертификати за всеки преминат курс.

 

Съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, всеки одобрен курсист в InvestPRO трябва да предостави 2 задължителни документа, изискуеми от МОН, за да вземе участие в програмата.

1/ КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително условие за всеки курсист е да покрива минимално входящо образователно равнище, удостоверено с документ, който доказва, че обучението по което желае да се обучава, не му е противопоказно.

2/ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

Съгласно чл. 14, ал.3 , задължително условие за всеки курсист е да предостави медицински документ, доказващ, че участието му в обучението не е противопоказно на здравословното му състояние.

За да се включите в обучителната програма на InvestPRO, трябва да изберете един от пакетите за участие най-късно крайнияя срок за записване, посочен на сайта. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите по 3 начина - цялата такса наведнъж, на 2 вноски с оскъпяване или на 12 вноски чрез банков партньор tbi bank.

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (запазване на място), а втората вноска - не по-късно от началото на програмата, посочен на сайта.

При неплатена втора вноска, достъпът до програмата се прекратява и ще може да се активира отново, само при плащането на втората вноска.

Всеки участник може да се запише в InvestPRO с безлихвен кредит с 0% лихва от tbi bank. Банката партньор предлага възможността за разсрочено плащане на 12 равни месечни вноски , което няма да наруши баланса в личния бюджет на участника.

Всеки участник може да кандидатства през сайта на InvestPRO, избирайки своя желан пакет и избирайки плащане с tbi bank.

 

Какъв е процесът?

 • 1. Завърши регистрацията за избрания от теб пакет 
 • 2. Служител от Центъра за обслужване на клиенти от tbi bank ще се свърже с теб по телефон
 • 3. След одобрение на заявката от банката ще получиш SMS и emаil със секретен линк, чрез който да прикачиш снимки на личната си карта, за да завършат идентификацията ти.
 • 4. След успешна проверка на снимките ще получиш отново линк с всички документи за онлайн подписване чрез SMS и на email.
 • 5. Служител на tbi bank отново ще се свърже с теб, за да подпишеш дистанционно. Ти трябва само да продиктуваш уникалния код, който си получил на SMS.
 • 6. Подписаният договор и останалите документи ще получиш на email, а ние ще активираме достъпа ти в нашата платформа.

Съгласно желанието на организаторите да се адаптират в полза на своите курсисти, те предоставят гаранция за гъвкавост при непредвидени обстоятелства и сигурност за възстановяване на такса за участие.

 

Гаранция за възстановяване на такса

Всеки курсист ще има правото да поиска възстановяване на таксата си за участие не по-късно от официалния старт на програмата InvestPRO, посочен на сайта.

След официалния старт на програмата, таксата не подлежи на възстановяване, съгласно Общите условия на InvestPRO и предмета на дейност на обучителната програма. т.16 - “Дигитални курсове, които не се предоставят на материален носител, се счита, че са на разположение за ползване от потребителя, поради което изпълнението на договора се счита за започнало, което потребителят изрично потвърждава с приемането на тези условия и потвърждава, че в този случай загубва правото си на отказ от курса след неговия официален старт.”

Да, може да закупите индивидуален курс от програмата с индивидуална цена от 300лв.

Участник, закупил някой от курсовете в цялостната програма на InvestPRO, може да се яви на изпит за съответния курс и при успешното преминаване на изпита, ще получи Сертификат, издаден от InvestPRO.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Да. Всеки участник ще има достъп до обща (затворена) Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 основни курса ще се проведат по 2 онлайн уебинара за участниците, по време на които всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по своите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Към всеки курс от програмата на InvestPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в общата Facebook група.

 

Уебинарите ще бъдат 2 типа:

 1. Откриващ уебинар (Понеделник 19-20ч) - с цел представяне на лектора и курса.
 2. Q&A уебинар (Четвъртък 19-20ч) -  с цел отговаряне на въпроси и обсъждане на теми заедно с лектора.

Изпити и сертификати

Всеки курс има теоретичен изпит, за който участник получава сертификат с оценка. Всеки курсист е свободен сам да избере кога да направи своите изпити, но с определен краен срок, който ще се сподели с всички участници по време на откриването на програмата.

Извън фиксираните дати за изпит и поправителната сесия, всеки курсист може да положи изпит само за свободноизбираем курс чрез само 1 възможен опит и без възможност за поправка на оценката, отново в определен времеви диапазон, посочен в учебната зона.

Държавен изпит

Всеки участник, положил успешно всички индивидуални изпити от основните 8 курса, ще може да се яви на Държавен изпит в края на програмата, който финално оценява придобитите знания от InvestPRO.

 

Поправителни изпити

Всеки участник със слаба оценка (2) на индивидуален или държавен изпит може да се яви на поправителна сесия с фиксирани дати, спрямо календар, който се споделя на участниците по време на откриването на програмата.

 

Диплома

След успешно полагане на Държавен изпит, всеки курсист ще получи Удостоверение от МОН за професионална квалификация и Диплома от InvestPRO. Изпращането на документите се извърша чрез куриер за сметка на курсиста.

 • Междинен тестови изпит от 8-те курса, които ще оформят крайната оценка за всички основни курсове.

 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

*Изпитите са валидни за участници с пакет PRO, които подлежат на сертификация oт МОН. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата и желаят да получат сертификат, издаден от InvestPRO.

 • В края на програмата участниците с пакет PRO (сертифициране oт МОН), полагат Държавен изпит, който се състои от 100 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 8-те основни курса в програмата. Финалният изпит се полага онлайн в платформата на InvestPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.
 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Удостоверението от МОН, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от Средноаритметичен успех на всички основни 8 курса (50%) и крайната оценка от Държавния изпит (50%). 

Формула: окончателната оценка в брой точки е равна на 0,5 × получения брой точки от частта по теория на професията (Средноаритметичен успех на всички основни 8 курса) + 0,5 × получения брой точки от частта по практика на професията (Държавен изпит).

 • Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки × 0,06.
 • Окончателната оценка от изпита е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:
 • за количествен показател от 2,00 до 2,99 - качествен показател "слаб"
 • за количествен показател от 3,00 до 3,49 - качествен показател "среден"
 • за количествен показател от 3,50 до 4,49 - качествен показател "добър"
 • за количествен показател от 4,50 до 5,49 - качествен показател "много добър"
 • за количествен показател от 5,50 до 6,00 - качествен показател "отличен"

 

 • Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна сесия, която се провежда само за курсисти, които са получили слаби оценки (2) на индивидуалните изпити. Тази сесия ще даде възможност на курсистите да поправят своите слаби оценки (2) и постигнат по-добър резултат, който ще им позволи да положат Държавния изпит. При наличие на слаба оценка (2) на индивидуалните курсове, участникът не се допуска до Държавен изпит.
 • След успешно преминаване през междинните изпити, както и през Държавен изпит, всеки участник от цялостната програма ще получи следните документи:

1/ Индивидуални Сертификати от InvestPRO за всеки един от 8-те курса в програмата

2/ Удостоверение от МОН

3/ Диплома от InvestPRO

Не може и не бива да споделяте своя профил с външни лица, защото:

 

 • Учебната платформа е само за лична употреба и не трябва да бъде споделян достъп до нея на външни лица, които са извън програмата.

 • Платформата има защита за проследяване уникалността на потребителя чрез IP адрес, browser fingerprints и времево проследяване по дата, час и активност в неговия профил.

 • При неправомерно споделяне на достъп до учебната зона на човек, извън програмата, системата автоматично ще блокира входа за достъп

 • При доказване на неправомерното използване на профила против общите условия на програмата, достъпът до него ще бъде прекратен и курсистът ще загуби правото да се обучава в InvestPRO, а таксата не се възстановява.

 

Ако се запишете за участие в нашата програма, ще получите съвети и насоки за използване на учебната платформа, за да избегнете рискове за блокиране и прекратяване на достъп.


Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62